Regulamin

Ogólne warunki handlowe (OWH)

1. Zakres ogólnych warunków handlowych

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych poprzez sklep internetowy shop.yaasa.pl między niceshops GmbH a klientami, którzy są także konsumentami.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w określonym celu, który nie może być przypisany jej komercyjnej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. Uznanie warunków OWH

Klient akceptuje niniejsze OWH i zgadza się z nimi w momencie składania zamówienia. Strony umowy zgadzają się na stosowanie prawa austriackiego. W przypadku posiadania przez konsumenta miejsca zamieszkania w kraju lub w razie zwykłego pobytu lub zatrudnienia tamże, pozew wobec niego może zostać rozstrzygnięty jedynie przed sąd, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu lub miejsce zatrudnienia; nie dotyczy to sporów prawnych, które powstały wcześniej.

3. Klauzula ochronna

Włączenie innych ogólnych warunków handlowych lub warunków zawarcia umowy podanych przez klienta, które nie są zgodne z niniejszymi warunkami OWH, nie jest możliwe, chyba że zostały wyraźnie uznane przez niceshops GmbH.

4. Zawarcie umowy

4.1. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. To zaproszenie dla klienta, aby samodzielnie złożył ofertę. Ofertę w sensie prawnym składa klient poprzez dokonanie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia odbywa się wraz z przyjęciem zlecenia natychmiast po wysłaniu informacji za pośrednictwem automatycznej wiadomości e-mail. W momencie wysłania tej wiadomości e-mail dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.2. Przeglądając ofertę sklepu internetowego shop.yaasa.pl, klient sam może wybierać produkt(y) poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Wybrane produkty zostają zapisane na czas wizyty klienta na stronie internetowej shop.yaasa.pl w koszyku. Proces zamówienia jest kontynuowany poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”. Następnie klient jest proszony o zalogowanie się w sklepie internetowym, jeśli już posiada w nim konto, lub o rejestrację. W kolejnym kroku klient wybiera miejsce dostawy produktów, rodzaj płatności i podaje dane konieczne do przeprowadzenia procesu płatności. W przypadku wyboru płatności zewnętrznej przez firmę zewnętrzną, jak np. PayPal, klient zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę internetową odpowiedniego dostawcy tychże usług płatniczych. Przed złożeniem zamówienia najważniejsze do złożenia zamówienia dane zostają zestawione w tzw. „podsumowaniu zamówienia”. Klient może jeszcze raz sprawdzić podane dane i ewentualnie dokonać poprawki, zanim poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij i opłać" wyśle swoje zamówienie do niceshops GmbH. Użycie przycisku „Wyślij i opłać” oznacza, że klient złożył zobowiązującą ofertę kupna określonych produktów.

niceshops GmbH wysyła po otrzymaniu zamówienia wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany przez klienta adres mailowy, w którym potwierdza otrzymanie zamówienia i jego zawartość (zwane dalej „Potwierdzenie zamówienia”). Jeśli niceshops GmbH odrzuca umowę, klient zostaje natychmiast o tym poinformowany drogą mailową.

5. Przechowywanie umowy

Tekst umowy, czyli informacje dostarczone przez klienta odnośnie do zamówienia, jest przechowywany przez niceshops GmbH, a klient ma do niego wgląd w zakładce „Moje konto”, a następnie „Moje zamówienia”. Niezależnie od tego niceshops GmbH wysyła potwierdzenie zamówienia i niniejsze warunki handlowe na adres e-mail podany przez klienta.

6. Anulowanie / prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do zwrotu zamówionych produktów bez podania przyczyn w ciągu 14 dni – poprzez zwrot na adres firmy. Informacje dot. zwrotu znajdują się tutaj. Ponadto udzielamy Ci przedłużonego prawa do zwrotu o 16 dni. Masz zatem 30 dni na zwrot towaru.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Następujące warunki odstąpienia od umowy odnoszą się tylko do paczek, które mogą zostać wysyłane pocztą.

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczące produktów wysyłanych jako paczki

Jako konsument klient ma prawo do odwołania umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki i odebrania jej przez zamawiającego lub osobę trzecią, która nie jest dostawcą.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami wysyłając pismo (np. list wysłany pocztą, przez telefaks lub pocztą e-mail), w którym znajduje się jednoznaczna informacja dot. odstąpienia od umowy.

Możesz użyć naszego formularza odstąpienia od uumowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że decyzja o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy dotrze przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia​​​​​​​

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od klienta, razem z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, które powstały na skutek innego rodzaju dostawy aniżeli przez nas oferowanej), jak najszybciej i najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odstąpieniu od umowy. Aby dokonać zwrotu, korzystamy z tych samych sposobów płatności, jakie były użyte przez klienta w czasie pierwotnej transakcji i które były wyraźnie z nim uzgodnione. posiadamy przysługuje nam prawo do odmowy zwrotu płatności aż do momentu otrzymania zwróconego towaru lub uzyskania potwierdzenia dokonanego zwrotu, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania zwrotu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o anulowaniu umowy:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Termin powinien być zachowany, jeśli wysyłka odbędzie się przed upływem terminu czternastu dni.

Zwroty z następujących krajów są bezpłatne:

Austria, Niemcy, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, Wielka Brytania, Cypr.

Klient ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru we Włoszech, Szwajcarii i innych krajach niewymienionych powyżej.

Umowy dotyczące towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wykonania konieczna jest ostateczna decyzja klienta, obejmująca indywidualne wybory i przeznaczenia, lub towarów, które muszą zostać dostosowane do potrzeb klienta, nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów – kliknij tutaj.

Prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania do następujących umów:​​​​​​​​​​​​​​

  1. Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnej decyzji klienta (obejmującej indywidualne wybory i przeznaczenia) lub które muszą zostać dostosowane do potrzeb klienta.
  2. Umowy na dostawę towarów, które mogą się szybko psuć lub ich data ważności została przekroczona.
  3. Umowy na dostawę towarów, które nie nadają się do ponownego użycia do względów zdrowotnych lub higienicznych, zostały otwarte lub użyte.
  4. Umowy na dostawę towarów, które po ich dostawie zostały wymieszane z innymi towarami i ich rozdzielenie nie jest możliwe.
  5. Umowy na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawarciu umowy, ale które mogą zostać dostarczone dopiero 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna cena podlega zmianom rynkowym, na które przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu.
  6. Umowy na dostawę nagrań audio, video lub oprogramowania komputerowego w szczelnie zamkniętym opakowaniu, jeśli zapieczętowanie zostało usunięte po dostawie.
  7. Umowy na dostawę gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów o prenumeracie.

Kliknij tutaj, aby pobrać przykładowy formularza rezygnacji.

Koniec pouczenia o prawie do odwołania​​​​​​​​​​​​​​.

7. Ceny

1. Wszystkie ceny są całkowite cenami końcowymi; obejmują podatek od sprzedaży (VAT).

2. Pomyłki w cenach są możliwe. Jest prawidłowa cena jest wyższa, klient zostaje o tym poinformowany. Zawarcie umowy jest możliwe tylko wtedy, jeśli klient kupuje towar w prawidłowej cenie. Jest prawidłowa cena jest niższa, zostaje naliczona ta właśnie cena.

8. Koszty dostawy

1. Dodatkowo do podanych cen produktów dochodzą koszty dostawy. Więcej informacji o kosztach dostawy znajduje się w opisie produktów.

Odpowiedni podatek (VAT) jest zawarty w kosztach przesyłki.

2. W przypadku płatności za pobraniem zostają naliczone dodatkowe koszty. Nie są one wyszczególnione w rachunku, ale zostają pobrane przez dostawcę.

9. Zasady dostawy

1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, towar zostaje dostarczony na adres podany przez klienta. Dostarczamy także do punktów odbioru.

2. Szacowany czas dostawy jest podany bezpośrednio w koszyku. W przypadku płatności z góry termin dostawy rozpoczyna się dzień po wpłynięciu kwoty na konto bankowe firmy niceshops GmbH. W przypadku płatności za pobraniem lub przy zakupie na konto, termin dostawy rozpoczyna się dzień po zawarciu umowy. W pozostałych przypadkach termin dostawy rozpoczyna się dzień po otrzymaniu zamówienia.

3. niceshops GmbH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przeszkód w dostawie w obszarze dostawców lub producentów. Jeśli dostawa lub dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy stanie się niemożliwe z powodu okoliczności, za które niceshops GmbH nie ponosi odpowiedzialności, niceshops GmbH ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. Firma niceshops GmbH niezwłocznie poinformuje o tym klienta. Roszczenia o odszkodowanie są w tym przypadku wykluczone, pod warunkiem, że nie można udowodnić, że firma niceshops GmbH ponosi winy. Klient zostanie poinformowany o istniejących ograniczeniach dostawy przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

10. Termin płatności i prawo własności

1. Cena zakupu jest do opłacenia najpóźniej w chwili dostawy towaru.

2. Dostarczony towar pozostaje własnością niceshops GmbH aż do dokonania pełnej opłaty.

11. Warunki płatności

1. niceshops GmbH akceptuje poniżej podane formy płatności.

2. W przypadku płatności z góry klient przekazuje kwotę rachunku w ciągu 14 dni po zawarciu umowy na konto niceshops GmbH (dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia i w widocznym impressum na stronie). Wysyłka odbywa się dopiero po otrzymaniu płatności.

5. W przypadku płatności kartą kredytową karta kredytowa zostanie obciążona po zakończeniu składania zamówienia. Karta zostaje obciążona nawet wtedy, gdy towaru nie ma w magazynie i może zostać wysłany dopiero za kilka dni. Naszym partnerem do współpracy jest Six Payment Services lub Adyen.

6. PayPal – kwota na rachunku jest uiszczana za pośrednictwem usługodawcy internetowego PayPal. Niezbędne jest zalogowanie się lub wcześniejsza rejestracja. Po potwierdzeniu danych logowania można potwierdzić zlecenie płatnicze skierowane do nas. Klient otrzymuje dalsze informacje podczas procesu zamawiania. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć tutaj.

12. Rękojmia

1. O ile nie określono inaczej, obowiązują ogólne przepisy ustawowe.

2. Rękojmia nie obejmuje zmian wywołanych przez konsumenta. To odnosi się do nieprawidłowego obchodzenia się z towarem i jego uszkodzenia, nieprawidłowej obsługi lub niedozwolonych prób naprawy.

3. Skrócony czas rękojmi nie obowiązuje w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków ze strony niceshops GmbH lub umyślnego zaniedbania obowiązków przez prawnego przedstawiciela lub pełnomocnika niceshops GmbH. Skrócony czas rękojmi nie odnosi się do roszczeń o odszkodowanie z powodu zaniedbania lub umyślnego naruszenia umowy. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są obowiązki, których dopełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których dotrzymaniu polega klient.

4. Jeśli dostarczane towary posiadają widoczne szkody transportowe, należy natychmiast je zgłosić dostawcy, a następnie jak najszybciej skontaktować się z nami. Brak złożenia skargi lub kontaktu nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne konsumentów i służy jedynie w celu pomocy dostawcy w dochodzeniu jego roszczeń wobec firmy, której zlecona była dostawa towarów.

5. Jeżeli istnieje gwarancja producenta, klient ma prawo złożyć roszczenia bezpośrednio u producenta. Odpowiedzialność niceshops GmbH z gwarancji jest wykluczona.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Roszczenia klienta odnośnie do niceshops GmbH są wykluczone, jeśli niceshops GmbH nie ponosi winy za umyślne lub rażące niedbalstwo.

2. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zagrożenia dla życia, ciała i zdrowia, zaniedbania lub celowego naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub w zakresie obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub z powodu zaniedbania w związku z zawarciem umowy lub z powodu innych naruszeń roszczeń celnych lub deliktowych dotyczących odszkodowania za szkody materialne pozostaje nienaruszona.

14. Prawo do zatrzymania produktu lub potrącenia

1. Klient nie jest uprawniony do potrącania roszczeń, chyba że przeciw-roszczenia klienta mają podstawę prawną. Klient ma również prawo do potrącania roszczeń, jeśli jego roszczenia wynikają z zawartej umowy.

2. Klient może zatrzymać towar tylko wtedy, gdy jego roszczenia oparte są na tej samej umowie.

15. Ochrona danych

Przepisy dotyczące ochrony danych znajdują się w polityce prywatności .

16. Ochrona nieletnich

Dostarczanie alkoholu młodym ludziom poniżej 18 roku życia jest prawnie zabronione. Nasze oferty dotyczące alkoholu przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych. Wraz z zamówieniem zapewniacie nas, że odbiorca towarów ma więcej niż 18 lat.

17. Zmiany w ogólnych warunkach handlowych / prawo do zmian

Mamy prawo do zmiany tych warunków w sposób jednostronny w zakresie niezbędnym do wyeliminowania zaburzeń lub dopasowania koniecznych zmian odnośnie do sytuacji prawnej lub technicznej. O dokonanych zmianach klient zostaje poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej na ostatni znany nam adres e-mail klienta. Zmiany stają się częścią zawartej umowy, o ile klient nie złoży w ciągu następnych 6 tygodni pisemnego oświadczenia o niezaakceptowaniu dokonanych zmian.

18. Klauzura rozdzielności

Jeżeli jedno postanowienie niniejszej OWH okaże się nieskuteczne, nie ma ono wpływu na ważność pozostałych postanowień.

19. Język umowy

Obowiązującym językiem podczas zawarcia umowy jest język niemiecki.

20. Prawo umów

Do stosunku umownego stosuje się prawo austriackie.

21. Organ pojednawczy i internetowe rozstrzyganie sporów

W przypadku sporów zobowiązujemy się do stosowania procedur arbitrażowych Internetowego Rzecznika Praw Obywatelskich: www.ombudsmann.at

W przypadku problemów można złożyć skargę za pośrednictwem platformy – jej opracowaniem zajmie się niezależny organ rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail: office@niceshops.com

Na podstawie próbki OWR od ZANTHIER & SCHULZ